MEVITA FOAL & EMBRYO AUCTION

Sprawdź całą kolekcję
 1. MEVITA HORSE AUCTION Sp. z o.o., zwanej dalej Mevita, spółka z siedzibą w Małe Łąkie 17, 86-182 Świekatowo, Polska, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000965529, organizuje podczas CSIO 5* Sopot Horse Show 2022 aukcję pod nazwą MEVITA FOAL & EMBRYO AUCTION z udziałem 18 źrebiąt i 9 zarodków, która odbędzie się w sobotni wieczór dnia 11 czerwca 2022 r.
 2. Udział w tej aukcji oznacza wyraźne przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszych Warunków Aukcji bez żadnych zastrzeżeń.
 3. Aukcja na żywo będzie transmitowana w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook, na stronie Świat Koni. Kupujący, który chce wziąć udział w licytacji internetowej, zanim będzie mógł przystąpić do licytacji, musi zarejestrować się na stronie www.mevita.auction. Sposób rejestracji został określony przez Mevitę na stronie internetowej aukcji. Rejestracja ta jest równoznaczna z bezwarunkową akceptacją warunków aukcji. Ponadto, biorąc udział w aukcji, Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych, a także oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do danego źrebięcia/zarodka. Mevita zastrzega sobie prawo do odmowy lub jednostronnego zakończenia rejestracji oraz odmowy udziału w aukcji w dowolnym momencie. Na pierwsze żądanie Mevity Kupujący musi przedstawić ważny dokument tożsamości, w przeciwnym razie nie będzie mógł wziąć udziału w aukcji. Kupujący jest zobowiązany do zadbania o to, aby wszystkie informacje, które powinien  przekazać do Mevity, zostały wypełnione w całości, prawidłowo i zgodnie z prawdą w momencie rejestracji. Jednocześnie Kupujący gwarantuje poprawność i kompletność podanych przez niego informacji. Jeżeli informacje te ulegną zmianie w dowolnym momencie, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tej zmianie Mevitę. Nazwa użytkownika i hasło używane przez nabywcę podczas aukcji są danymi wrażliwymi i nie mogą być przekazywane przez nabywcę osobom trzecim. Jeżeli Kupujący podejrzewa, że ktoś inny zna jego hasło, musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę Mevita. Kupujący jest odpowiedzialny i zobowiązany do przestrzegania wszystkich transakcji, które mają miejsce na aukcji i które wynikają z użycia jego hasła i/lub nazwy użytkownika, również w przypadku nadużycia, jeśli Kupujący posługiwał się swoją nazwą użytkownika i hasłem z zaniedbaniem.
 4. Kupujący jest świadomy i wyraźnie zgadza się, że usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej ograniczają się do technicznego umożliwienia śledzenia aukcji za pośrednictwem Internetu i udziału w aukcji w charakterze oferenta. Mevita nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg aukcji za pośrednictwem swojego serwisu internetowego (na przykład: awaria serwisu internetowego w trakcie aukcji lub opóźnienia w działaniu serwisu internetowego w trakcie aukcji). Mevita dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed utratą danych i/lub wszelkimi formami ich bezprawnego wykorzystania. W tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Korzystając z serwisu aukcyjnego www.mevita.auction, Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia komputera i/lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje dostęp do serwisu aukcyjnego, a także do ochrony przed wirusami lub innymi nielegalnymi programami i plikami, które mogą rozprzestrzeniać się w Internecie.
 5. Źrebięta/zarodki sprzedawane są w stanie, w jakim znajdują się w danym momencie aukcji.
 6. Sprzedaż dojdzie do skutku zgodnie z prawem polskim w drodze licytacji poprzez przybicie najwyższej oferty oraz po wpłaceniu ceny rozliczeniowej wraz z należnym podatkiem. Aukcja jest nadzorowana przez licytatora, wyznaczonego przez Mevitę, który sporządza oficjalny protokół z przybicia oferty.
 7. Oferty składane są w drodze licytacji (co 1 000,00 EUR do 20 000,00 EUR, co 2 000,00 EUR od 20 000,00 EUR).
 8. Oferty i płatności należy składać w euro.
 9. Po zakończeniu aukcji objęte nią źrebięta/zarodki są przydzielane na rzecz oferenta, który złożył najwyższą ofertę. W odniesieniu do nabywcy cena rozliczeniowa zostanie obliczona w następujący sposób: przybita cena najwyższej oferty plus należny podatek VAT + 10% prowizji aukcyjnej liczonej od ceny przybicia + 23% podatku VAT. Przykład dla kwoty przybicia 10 000,00 EUR: kwota rozliczeniowa = 10 000,00 EUR + 800,00 EUR (8% VAT od ceny przybicia) +1 000,00 EUR (prowizja  10%) + 230,00 EUR (23%VAT od kwoty prowizji).
 10. Składając ofertę, oferent zobowiązuje się do zapłacenia całej kwoty wraz z kwotą prowizji oraz należnymi podatkami.
 11. Jeżeli Kupujący wycofa się z jakiejkolwiek przyczyny, Mevita ma prawo przeprowadzić ponowną licytację danego źrebięcia/zarodka. Pierwotny Kupujący jest zobowiązany zapłacić na rzecz Mevita, różnicę pomiędzy jego ofertą a ewentualną niższą kwotą sprzedaży po przelicytowaniu.
 12. Mevita jest również uprawniona do odsprzedaży źrebięcia/zarodka w sytuacji jeśli nie można zidentyfikować kupującego.
 13. Przybijanie oferty ma charakter tymczasowy uwarunkowany zatwierdzeniem przez Mevita. Niezwłocznie po przybiciu oferty licytator zwraca się do Mevita o potwierdzenie zgody na daną ofertę w celu ostatecznego przybicia objętych nią źrebięcia/zarodka.
 14. Mevita wystawia nabywcy fakturę, która jest płatna przelewem i musi zostać wpłacona na rachunek bankowy Mevity przed dokonaniem dostawy.
 15. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od daty aukcji Mevita nie otrzyma od nabywcy pełnej płatności, Kupujący popada w zwłokę i będzie zobowiązany, dodatkowo do innych należności wobec Mevita, do: (a) zapłaty odsetek w wysokości 1% miesięcznie od całej należnej ceny rozliczeniowej, liczonych od dnia aukcji do dnia pełnej płatności oraz (b) zapłaty odszkodowania uzupełniającego w wysokości 10% ceny rozliczeniowej.
 16. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od daty aukcji Mevita nie otrzyma od nabywcy pełnej płatności, Mevita ma również prawo uznać zakup za anulowany bez żadnych dodatkowych zawiadomień o zwłoce, z możliwością naliczenia przez Mevita ryczałtowego odszkodowania w wysokości 20% ceny rozliczeniowej.
 17. Wszelka odpowiedzialność związana z wylicytowanymi zarodkami przechodzi na nabywcę w chwili dostarczenia źrebnej klaczy do siedziby Mevity skąd zostanie ona odebrana przez Kupującego. Natomiast odpowiedzialność za zakupione na aukcji źrebię spoczywa na sprzedającym do momentu dostarczenia go do siedziby Mevity, przy czym odsadzone od matki źrebię musi mieć co najmniej 150 dni. Źrebię powinno być odstawione od piersi na co najmniej 1 tydzień przed dostarczeniem. Po zakończonej aukcji i dokonaniu płatności Kupujący oraz Mevita uzgadniają sposób oraz termin dostarczenia  źrebięcia/ źrebnej klaczy. Dostawa i odbiór odbywa się na terenie Polski w miejscu siedziby Mevita, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie. Wszelkie koszty transportu ponosi Kupujący.
 18. Mevita zwraca uwagę nabywcy na fakt, że bezpośrednio po zakupie źrebięcia może on wykupić ubezpieczenie w firmie Catherine De Buyl Insurance. W celu uzyskania podstawowych informacji może się on zwrócić do przedstawiciela Mevity.
 19. Wszelkie spory, jeżeli jakiekolwiek powstaną w trakcie transakcji aukcyjnych w związku ze sprzedażą są ostatecznie rozstrzygane przez Mevitę.
 20. Kupujący nie może dochodzić żadnych praw z faktu, że Mevita dokonała wyboru danych źrebiąt/zarodków objętych aukcją.
 21. Informacje dotyczące źrebiąt/zarodków oferowanych do sprzedaży mają na celu jedynie przybliżenie cech poszczególnych źrebiąt/zarodków i nie są ani kompletne, ani gwarantowane. Mevita nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie lub merytoryczne w katalogu aukcyjnym oraz na stronach internetowych i w katalogu online.
 22. Mevita nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady widoczne lub ukryte. W każdym przypadku odpowiedzialność firmy Mevita jest ograniczona do maksymalnej kwoty zapłaconej przez nabywcę.
 23. Oferowany do sprzedaży zarodek został przetransferowany do klaczy zastępczej i jest sprzedawany z gwarancją 45-dniowej ciąży, o ile wiek ciąży w dniu aukcji jest krótszy niż 45 dni. Kupujący zarodek wpłaca, oprócz ceny rozliczeniowej, kaucję za klacz zastępczą w wysokości 3 000,00 EUR. Kaucja ta zostanie mu zwrócona, gdy klacz zostanie dostarczona do Mevity w stanie nie gorszym niż w chwili jej odbioru przez Kupującego jednak nie później niż 180 dni po porodzie.
 24. W przypadku eksportu Kupujący powinien przedstawić ważny dokument eksportowy – w przeciwnym razie Mevita naliczy Kupującemu należny podatek VAT.
 25.  Mevita zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Aukcji bez uprzedzenia. Jeśli jedno lub więcej postanowień zawartych w Warunkach Aukcji nie jest lub przestanie być prawnie wiążące, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W takim przypadku nowe postanowienie zastępuje postanowienie nieważne, które pod względem treści, zakresu i celu będzie w jak największym stopniu odpowiadać poprzedniemu nieważnemu postanowieniu.
 26. W przypadku sporu zastosowanie ma wyłącznie tekst polski. Tłumaczenie niniejszych Warunków Aukcji na język inny niż polski ma charakter wyłącznie informacyjny.
 27. Wszelkie spory wynikające z niniejszej aukcji oraz ich konsekwencje podlegają wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem postanowień Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach mają sądy polskie.

 


This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.